Free songs
Home / Komerčné články / Chráňte svoj život úrazovým poistením
Chráňte svoj život úrazovým poistením

Chráňte svoj život úrazovým poistením

Úrazom sa rozumie náhle poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené pôsobením vonkajších faktorov. Vznik úrazu so sebou prináša aj nečakanú finančnú záťaž, pokiaľ kvôli dôsledkom úrazu stratíte príjem. Hoci zdravie si za peniaze nekúpite, vaša poistka pomôže zmierniť výdavky počas doby liečby alebo finančnú stratu počas dlhodobej PN.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazovú poistku môže uzatvoriť každý vo veku od 3 mesiacov až po 74 rokov, pričom dĺžka doby poistenia sa môže pohybovať od 1 roka až po 75 rokov. Vo všeobecnosti sa odporúča uzavrieť poistku ľuďom v mladšom veku, ktorí sú aktívni, športovo založení alebo vykonávajú rizikové povolanie a takisto malým deťom, pretože práve im hrozí vyššie riziko vzniku úrazov.

Úrazové poistenie sa najčastejšie uzatvára vo forme individuálnej poistnej zmluvy, čo je poistenie jednotlivca, alebo vo forme rodinného úrazového poistenia, kedy sú v rámci jednej zmluvy poistení viacerí členovia rodiny (rodičia a ich deti), alebo ako skupinové poistenie ľudí (cca 20 ľudí), ktorí nemusia byť v príbuzenskom vzťahu (napr. zamestnanci rovnakej firmy, členovia športového klubu, študenti z jednej triedy/školy).

Cena úrazového poistenia sa odvíja najmä od jeho jednotlivých zložiek, teda rizík, voči ktorým ste poistení a tie je možné si ľubovoľne kombinovať. Pri skupinovom poistení je možné v závislosti od počtu poistených osôb vybaviť si zvýhodnené skupinové zľavy.

Zložky úrazového poistenia

V súčasnosti vám už takmer každá poisťovňa vie poskytnúť na výber niekoľko poistných rizík s určitými limitmi poistného plnenia. Ide o:

  1. Poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu.
  2. Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze.
  3. Poistenie času nevyhnutného na liečbu po úraze.
  4. Odškodné za pobyt v nemocnici po úraze.
  5. Poistenie nákladov spojených s úrazom.

Poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu

Ide o poistenie smrti, ktorá je spôsobená úrazom u poistenej osoby. V prípade smrti poistenej osoby následkom úrazu poisťovňa vypláca dohodnutú poistnú sumu do rúk oprávnenej osobe, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Touto oprávnenou osobou, ktorá “zdedí” vašu poistku po smrti môže byť ktokoľvek, koho určíte. Rodič, dieťa, partner, ale aj nepriamy príbuzný, či dokonca blízky rodinný priateľ, ak si to tak želáte.

Výška poistnej sumy je rôzna a môžete si ju určiť pri uzatváraní poistenia. Najčastejšie sa pohybuje v rozmedzí od 1 000 do 350 000 eur.

Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze

V závislosti od typu úrazu a jeho závažnosti dochádza k zanechaniu následkov po úraze, ktoré môžu byť krátkodobé alebo trvalé. Pri trvalých následkoch väčšinou poisťovňa poistenej osobe jednorazovo vyplatí určitú výšku poistnej sumy. Táto suma závisí od percentuálneho ohodnotenia podľa typu diagnózy pacienta. Poistnú sumu je však možné vyplatiť aj formou doživotného dôchodku podľa oceňovacích tabuliek.

V najhoršom prípade, ktorý môže nastať, hrozí to, že poistená osoba bude odkázaná na doživotnú opateru, čo si vyžaduje samozrejme aj viac finančných prostriedkov. V takomto prípade je ideálne, ak si poistená osoba nastaví sumu poisteného krytia pri trvalých následkoch úrazu až do výšky päťnásobku jeho ročného príjmu.

Poistenie času nevyhnutného na liečbu po úraze a odškodné za pobyt v nemocnici

Tento typ poistenia je chápaný ako bolestné po úraze a dostáva ho poistená osoba v prípade liečenia sa na následky úrazu. Bolestné môže byť vyplatené dvomi spôsobmi, a to buď jednorazovo, alebo ako denné odškodné počas nevyhnutného času stráveného hospitalizáciou alebo liečbou pacienta. Väčšina poisťovní však túto sumu vypláca až keď doba hospitalizácie prekročí 3 dni, iné poisťovne majú vo svojich podmienkach dokonca až od 7. alebo 15. dňa.

Aby poistená osoba získala nárok na vyplatenie odškodného za čas nevyhnutný na liečenie, musí tento typ poistenia uzatvoriť v kombinácii s poistením pre prípad smrti, trvalých následkov alebo následkov s progresívnym plnením.

Poistenie nákladov súvisiacich s úrazom

Niektoré typy úrazových poistení umožňujú uplatniť si nárok na preplatenie nákladov súvisiacich s úrazom, či už ide o náklady za prepravu do zdravotných zariadení, za starostlivosť v súkromných, ale aj štátnych zariadeniach, náklady za zdravotné pomôcky (napr. kúpa ortopedickej obuvi), poprípade náklady za kúpu upraveného auta pre imobilných, či prerobenie bytu na bezbariérový. Takéto poistenie môžete napríklad získať od spoločnosti ERGO.

Oplatí sa úrazové poistenie?

Určite áno. Nikto z nás netuší, kde naňho číha nebezpečenstvo dopravnej nehody, vznik úrazu na pracovisku, či pri vykonávaní obľúbeného športu. Práve pre takéto prípady sa oplatí investovať do poistenia, hlavne pokiaľ máte rodinu. Treba myslieť aj na to, že ak by ste stratili prácu, značne to môže ovplyvniť chod celej vašej domácnosti.

V prípade neschopnosti pracovať dlhšie ako 90 dní v dôsledku úrazu vám bude poisťovňa vyplácať mesačnú výplatu vo výške poistnej sumy, počas celej doby práceneschopnosti alebo aj v prípade invalidity.

Hoci na zdravie si človek musí dávať obrovský pozor, pretože ani poistné sumy vám ho nevrátia, je prostredníctvom nich aspoň čiastočne možné pokryť vaše finančné nároky a zmierniť tak dôsledky úrazu ovplyvňujúce fungovanie vaše rodiny.

Scroll To Top